Disclaimer


Privacy van gegevens

Merkabah, werknaam van de firma Intimerg bvba,  met zetel te B-2500 Lier, Koning Albertstraat 28 bus 5, ondernemingsnummer BE 0462 740 676 ; ziet in dat de privacy van alle gebruikers van haar site onder alle omstandigheden beschermd moet worden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft ten alle tijde vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen en/of informatieaanvragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
We zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan andere partijen. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.
In het overzicht hieronder kunt u zien waar wij uw gegevens voor nodig hebben en wat er mee wordt gedaan:
Als u een bestelling plaatst of een informatieaanvraag doet, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en eventueel betaalgegevens nodig om uw bestelling of infoaanvraag uit te voeren. Een telefoonnummer wordt gevraagd om leveringen te kunnen controleren en sneller contact met u op te kunnen nemen indien nodig. Op deze manier kunnen wij onze service daar waar nodig verbeteren en op een hoog niveau houden.
Informatie over uw aankopen of vragen die u aan ons stelt, stellen ons in staat om de site te personaliseren en om aanbevelingen te doen. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten. Zonder meetresultaten is het zeer moeilijk om te zien of een actie al dan niet succes heeft. Door de response op marketingactiviteiten te meten kunnen wij beter inzien welke acties aanslaan en welke niet, zodat wij in de toekomst onze marketingstrategie daar op kunnen aanpassen.
We zullen soms uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van site verbeteringen, speciale aanbiedingen en acties. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u ons daarvan op de hoogte stellen middels een e-mailbericht naar adv@intimerg.com
Wij zullen uw gegevens dan per direct uit ons mailingbestand verwijderen.


Disclaimer


In de verschillende teksten van deze website wordt herhaaldelijk de woorden “healing” of “healer” gebruikt.
Letterlijk vertaald betekenen deze woorden : genezing en genezer. Deze site is geen medische site of een (verkorte) handleiding voor genezing van ziektebeelden. Er wordt op geen enkele manier aan diagnose of andere elementen uit de medische praktijk gedaan. In dit werk worden een aantal ziektebeelden geciteerd. De “healer” is geen arts of iemand die een medisch beroep uitoefent, maar iemand die een ander mens helpt zijn juiste pad te vinden opdat hij in zijn leven geen ziekten meer zou ervaren. De klant/patiënt kan zichzelf dan helen of eventuele ziekten voorkomen. Een schitterend boek hieromtrent is “De Sleutel tot Zelf-Bevrijding, Psychologische oorsprong van 1100 ziekten” van Christiane Beerlandt.
De vertaling van de woorden “healing” en “healer” is niet correct. Daarom werden deze woorden ook niet vertaald maar als dusdanig gebruikt en dienen ze dus ook in een veel ruimere betekenis gezien te worden dan hun te beperkte nederlandse vertaling.
De term “healen” wordt hier in de betekenis van terug heel maken van het energetisch lichaam gebruikt en heeft geen rechtstreekse impact op ons fysisch lichaam. Met een “geheald” energetisch lichaam zullen de mensen zelf in staat zijn ziekten te voorkomen of als ze er al aan onderhevig zijn, te genezen.
De termen “patiënt” of “klant” worden door mekaar gebruikt. Hiermee wordt enkel verwezen naar de mensen die reeds dusdanig hoog trillingsniveau in hun zijn bereikt hebben, waardoor zij in staat zijn zich te laten helpen en begeleiden in hun persoonlijk healingsproces. Deze termen hebben geen enkele medische betekenis in de teksten van deze website.
De firma Intimerg bvba kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de uitspraken gedaan door consulenten die op deze site vermeld staan, nog voor de gevolgen ervan. Alle informatie op deze site is ter goeder trouw opgesteld en enkel en alleen als informatie bedoeld. De gebruiker en/of bezoeker van deze site zal door het éénvoudigweg consulteren van één enkele pagina dusdanig een daad gesteld hebben waarmede hij instemt met het automatisch vervallen van elk recht en in welke vorm dan ook van elke schadevergoeding ten opzichte van Intimerg bvba, zowel in hoofde van zichzelf als in hoofde van derden die via hem of haar informatie van de site gebruiken of wensen te gebruiken of gebruikt hebben.
Op de website(s) Merkabeh en Intimerg bvba worden op verschillende pagina's links gemaakt naar ander websites. De bedoeling hiervan is u zoveel mogelijk en op een zo gemakkelijk mogelijk manier van informatie te voorzien. Alhoewel deze websites door de firma Intimerg bvba regelmatig bezocht worden met de bedoeling de ernst en de kwaliteit van de geboden informatie te toetsen, kan de firma Intimerg bvba op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de gelinkte websites. De op deze website aangeboden links naar andere websites zijn een beperkte selectie op basis van de aangeboden informatie, de kwaliteit ervan en de ernst waarmede het thema spiritualiteit benaderd wordt (of een subthema) en de mate waarin de website actueel is of actueel gehouden wordt. Het bestaan van een link(s) op de website(s) van Intimerg bvba kan in geen enkel geval aanleiding geven tot enige vergoeding, in welke vorm dan ook. Zij die een link van hun eigen website op de website van Intimerg bvba terugvinden, worden gevraagd de nodige inspanningen te doen om hun site up to date te houden. Bij verwijdering van de link(s) door Intimerg bvba om welke reden dan ook, kan de eigenaar van de site van de betreffende link(s) geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding, noch op het heractiveren van de link(s). Intimerg bvba kan op geen enkele manier gedwongen worden haar keuze tot verwijdering van de link(s) te motiveren. Het staat daarentegen elke eigenaar van een website vrij, door éénvoudige vraag per mail aan adv@intimerg.com, te verzoeken de link(s) naar zijn/haar site(s) te verwijderen. Intimerg bvba  zal na het ontvangen van een dergelijke vraag binnen een redelijke termijn overgaan tot verwijdering van de betreffende link(s). De eigenaars van de website(s) welke Intimerg bvba  verzoeken de link(s) naar hun site te verwijderen, kunnen in geen enkel geval aanspraak maken op schadevergoeding voor het tijdelijk bestaan van de link(s). Het feit dat een website bestaat, en het feit dat een website langer dan 8 dagen gelinkt werd aan de website(s) van Intimerg bvba, wordt door Intimerg bvba beschouwd als een expliciete, uitdrukkelijke toestemming tot de activatie van de link(s) in kwestie, en dit tot herroeping hiervan zoals hoger beschreven.
Intimerg bvba gaat ervan uit dat de informatie op deze website geschikt is voor personen, jonger dan 18 jaar. Mocht iemand hiertegen bezwaar hebben, gelieve dit dan gemotiveerd te melden op adv@intimerg.com en de onaangepaste informatie zal dan onmiddellijk verwijderd worden. Alle informatieaanvragen die gegenereerd worden via deze site worden enkel beantwoord aan personen die meerderjarig zijn volgens de belgische wetgeving of eventueel minderjarig maar in het bezit van een volmacht van hun ouders of voogd(en). Alle personen die deze website consulteren of informatie ervan voor persoonlijke doeleinden wensen te gebruiken bevestigen door het consulteren van éénvoudigweg één pagina, dat zij een daad gesteld hebben waarbij zij, met vrijwaring van alle rechten voor Intimerg bvba, aan Intimerg bvba, melden, meerderjarig te zijn of desgevallend over de schriftelijke toestemming van hun ouders of voogd(en) te beschikken.

Copyright


De website en/of elke pagina ervan bevat informatie die enkel en alleen bedoeld is voor privaat gebruik door individuen. De gebruiker van de site en/of eender welke pagina van de site bevestigd door éénvoudigweg één pagina te consulteren, een daad gesteld te hebben waardoor hij expliciet bevestigt geen enkele informatie vervat op deze website voor andere dan privaatdoeleinden te gebruiken. Deze site en/of elke pagina van de site en de informatie die erin is vervat, mag niet worden gekopieerd of gefotokopieerd voor commerciële en/of andere doeleinden en dit op geen enkele bestaande manier, noch door gebruik van eender welke media, noch met de hand geschreven, zonder de voorafgaandelijke, geschreven toestemming van Intimerg bvba. Misbruik wordt automatisch vervolgd. Alle informatie in de vorm van tekst en/of afbeeldingen is eigendom van de firma Intimerg bvba, Koning Albertstraat, B-2500 Lier. Voor sommige afbeeldingen werd evenwel gebruik gemaakt van het internet ervan uitgaande dat de elementen die gebruikt werden, tot het publieke domein behoren. Mocht dit echter niet het geval zijn, en u op onze site(s) een afbeelding ontdekt die uw eigendom is, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen, wij zullen die dan onmiddellijk verwijderen nadat u ons aantoont dat de afbeelding in kwestie inderdaad uw eigendom is. Wij wensen ons hiervoor op voorhand te verontschuldigen.